MADASTER 

– et digitalt REGISTER for MATERIALER

Fra bygg til materialbank 

Madaster er en digital plattform for registrering av materialer og produkter i bygg og infrastruktur.

Dokumentasjonen, registrering og arkivering av de ulike materialene gjør ombruk av byggematerialer enklere, det forenkler sirkulær design, forebygger avfall, reduserer miljøgifter og CO2-utslipp og åpner for mulighet for kjøp og salg av byggematerialer. Hvert registrerte bygg i Madaster blir en egen materialbank, og data om bygget genereres til materialpass. 

for alle i byggenæringen 

Madaster er et unikt digitalt verktøy for byggenæringen og benyttes av byggeiere, utviklere, entreprenører, arkitekter, ingeniører, miljørådgivere, rivningsselskaper og organisasjoner og bedrifter som samarbeider med disse.

Registeret inneholder oppdatert informasjon som forenkler samhandling og ombruk av materialer. Madaster forenkler administrering, organisering og forvaltning av eksisterende bygg og ombruk av materialer til nye bygg. Dette bidrar til at råmaterialene bevares lengre i kretsløpet.   

Fordeler med madaster

Madaster gir oversikt over materialer og muliggjør sirkularitet i bygningene gjennom vårt digitale register som møter nye europeiske og nasjonale krav til miljø og klima.

Plattformen inneholder unike koblinger til BIM, sirkularitetsberegning og råvareindeks som gjør at vi som eneste aktør i Norge kan tilby materialpass basert på norske databaser og internasjonale standarder. Vi tilbyr:

– Sirkularitetsindikator for bygg

– Finansiell restverdi av materialer og produkter 

– Karbonkalkulator for byggets klimafotavtrykk

Dette gir riktigere verdifastsettelse og avskrivninger, smarte materialvalg og mer ombruk av materialer.

OMbruk FOR EN BEDRE VERDEN

Verdens naturressurser er under press. Det er avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at avfall reduseres og råmaterialene ombrukes lengre og mer effektivt i kretsløpet. Slik reduserer vi behovet for å ta ut nye råmaterialer.

Byggenæringen er en versting både når det gjelder klimagassutslipp, generering av avfall, og uthenting av nye råvarer. Gjennom digitalisering og samarbeid kan vi bidra til at byggenæringen reduserer sitt klimafotavtrykk. Vi tror en sirkulær byggenæring er mulig, men det krever samarbeid. 

Gjennom Madaster dokumenteres byggematerialer og produkter i hver konstruksjon og bygninger får en identitet. Hvert bygg blir en materialbank. Verdien av bygget genereres med data fra BIM, norske produktdatabaser og råvarepriser i markedet. Dette gir en unik kontroll på dagens verdi av ulike bygg, peker på driftsbehov og gir verdien ev byggematerialene i ombruksmarkedet.

Madaster gir sirkularitetsverdi og finansverdi for gjenbruk av materialer, og tall for reduksjon i avfall og CO2-utslipp. Slik bidrar vi til en mer bærekraftig byggenæring og bedre verden.

 

 

MADASTER MATERIALPASS

Madaster tilbyr materialpass over bygg som inneholder en oversikt over ulike materialer og produkter i en bygning, basert på norske og internasjonale standarder og retningslinjer for materialer, produkter, byggepass og loggbøker. Dataene er generert fra BIM og klassifiseres innenfor syv «materialfamilier». Passet inneholder informasjon om kvaliteten, opprinnelsen og plasseringen av materialer og produkter, og gir innsikt i bygningens materielle, sirkulære og økonomiske verdi i nåtid og fremtid.

Madaster viser BIM-data, koblinger (APIer) til ulike datakilder som livsløpsvurderinger (LCA), miljøpåvirkninger, beregnet CO2-utslipp, toksitet og sirkularitets- og finansindeks. Dette gir unik kontroll på verdien av bygg i nåtid og fremtid, og gir økonomisk kontroll for selskaper gjenbruker materialer. Dette forenkler drift, vedlikehold og gjenbruk.

grønn INNOVASJON i byggenæringen  

Madaster er utviklet i Nederland og har vunnet flere priser og  anerkjennelser for sin digitale løsning for en grønnere byggenæring. Siden oppstarten i 2017 er Madaster-plattformen fornyet, forbedret og videreutviklet. Innovasjon har vært grunnleggende hele veien, og vårt veikart for 2021 viser utviklingsløpet for Norge.

Alle forbedringer er tilgjengelige for brukere og kunngjøres i våre Release notes som publiseres i plattformen og docs.madaster.com.

Veikart

madaster 2021

Utviklingen av Madaster Norge foregår i 2021 for å bli en tilgjengelig abonnementtjeneste høsten 2021.   

1. kvartal

 • Implementering av funksjonalitet for opplasting av produktdata
 • Automatisk oppretting av produkter for IFC-elementer som ikke er funnet
 • Madaster-utrulling starter i Tyskland og Norge

2. kvartal

 • Internasjonal harmonisering av beregningsmetoder og datafelt
 • Implementering av generiske produkter og materialdatabaser
 • Utrulling av den første funksjonaliteten til tyske og norske kunder

3. kvartal

 • Utrulling av funksjonalitet for leverandører og produkter
 • Implementeringsstøtte av sirkularitetsretningslinjene CB’23
 • Funksjonell plattformutvidelse basert på kundenes behov

4. kvartal

 • Utvidelse av produkt- og materialkilder
 • Levering av støtte til CB’23 retningslinjer for sirkularitet
 • Fullt operasjonelt i Norge og Tyskland

​Bli en del av nettverket vårt

LINKEDIN

Følg Madaster på LinkedIn og hold deg oppdatert om sirkulær byggenæring,  digitalisering, materialpass og mulighetene for å fremskynde omstillingen til en sirkulær byggenæring.

Se sammen med Madaster!

YOUTUBE

Len deg tilbake og se videoene på Madasters YouTube-kanal når du vil inspireres, vite mer om hvem vi er og hva vi oppnår.

Vil du bli informert raskt?

TWITTER

Hvorfor bruke mange ord når det også kan være kort og poengtert? Følg Madaster på Twitter. Ved å utveksle kunnskap, stille spørsmål og dele erfaringer, kan vi sammen fremskynde omstillingen til en sirkulær økonomi.

NYHETER

Digitalisering og omstilling av byggenæringen vinner raskt terreng. Her deler vi her saker fra hele verden om Madaster, sirkulær byggenæring, bygg som materialbank, materialpass og nye krav. 

BLOGG

Her kan du inspireres av fagpersoner med ulikt ståsted i byggenæringen som deler kunnskap, erfaringer og visjoner for en sirkulær byggenæring.

Vil din bedrift samarbeidE med madaster?

Vi ønsker samarbeid med ulike partnere som ønsker å bidra til økt digitalisering for å sikre en grønnere byggenæring. Dersom din bedrift har ekspertise innenfor  design, produktvalg, bygg, vedlikehold, demontering av bygg eller salg av byggematerialer, så kan dere bli med å fremskynde omstillingen til sirkulærøkonomi.     Send oss en e-post hvis du er interessert, så kontakter vi deg.