Madaster har inngått samarbeidsavtale med Rehub som vil bidra til økt sirkularitet og ombruk av byggematerialer i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Partene vil igangsette et utviklingsprosjekt for utveksling av data mellom de to selskapenes digitale plattformer for å forbedre samspill og slik forenkle ombruk.  

– Bransjen har behov for umiddelbare klimatiltak, og økt samarbeid og digitalisering er da nøkkelen. Vi er glade for å ha tegnet en avtale med Madaster. Det er viktig at aktører samarbeider for å få til økt ombruk av byggematerialer, sier Linn Helland, markedsansvarlig i Rehub, en digital markedsplassfor kjøp og salg av ombrukbare bygningsmaterialer.  

Byggenæringen er en klimaversting med uttak av ikke fornybare naturressurser, høyt klimagassutslipp ved produksjon og generering av mye avfall. Dersom ikke bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) øker sirkularitetombruker mer og kutter CO2-utslipp, så vil den globale oppvarmingen øke med 3°C. 

– Vi trenger et sirkulært digitalt økosystem for å effektivisere omstillingen til en sirkulær byggenæring. Det krever involvering av flere aktører. I Madaster vil vi kunne dra nytte av input og output fra Rehub knyttet til materialets sirkularitet og mulighet for ombruk, og vice versa. Samarbeidet vil gi innsikt i hvordan å forbedre muligheter for ombruk i begge plattformene, forteller Leif Nordhus, daglig leder i Madaster Norge.  

Madaster startet opp i Nederland i 2017 og er nå Europas ledende digitale register for sirkularitet i bygg og materialer. Selskapet engasjerer seg internasjonalt i standardisering, digitalisering og næringssamarbeid for økt sirkularitet i byggenæringen, og deltar i ulike EU-komiteer for utvikling av en sirkulær byggenæring.   

Fremskynder standarisering av data  

Et digitalt økosystem krever involvering fra flere aktører i verdikjeden for materialer og produkter slik at økosystemet bidrar til korrekt digital input, gjenbruk av data i standardformater og relevant output i form av for eksempel materialpass, sirkularitetsindikator, finansiell restverdi og oversikt over miljøpåvirkning. 

– Vårt mål er å fremskynde arbeidet for en standardisering av digitale formater for å ivareta en dataflyt mellom ulike plattformer som Rehub og Madaster med relevant informasjon knyttet tilombruk av byggematerialer, sier Anstein Skinnarland, Chief Technology Officer hos Madaster Norge.

Skinnarland forteller at Madaster er de første i Norge til å levere materialpass med sirkularitetsverdi 

– Ved å legge inn nøkkeldata blir hvert bygg en materialbank med full oversikt over byggematerialer i bygget, og bygget får et materialpass som oppgir sirkularitetsverdien. Det forenkler ombruk og reduserer avfall. Madaster gir også informasjon om den finansielle restverdien og byggets karbonfotavtrykk, utdyper Skinnarland 

– Vi ser det som avgjørende for å lykkes med å gjøre byggenæringen mer sirkulær, at vi samarbeider mer og er omforente om å dele data. Dette gjør vi ved å dele åpne API (programmeringsgrensesnitt), sier Johanne Thurmann-Moe, medgründer Rehub.  Hun påpeker at Rehubs intensjon er å skape en åpen og transparent markedsplass som gir merverdi for alle brukere og samarbeidspartnere. 

– Rehub skal fungere som en fasilitator og «one stop shop» for ombruk av byggematerialer, kompetanse og andre avgjørende tjenester for å slutte sirkelen, forteller Thurmann-Moe.  

 

Om Rehub 

Rehubs formål er å akselerere gjenbruk av bygningsmaterialer ved å være en HUB for informasjon, kompetanse og salg på tvers av ulike typer markedsplasser. Nøkkelfunksjonen til Rehub er å drive prosessen med ombruk av bygningsmaterialene gjennom de mange utfordringene som markedet opplever i dag. Derfor er Rehub åpent for alle og viser tilgjengelige materialer, hva som er lov, ombrukskompetanse, gir tilbud på logistikk og lagring samt teknisk testing og dokumentasjon. Du kan også få mal til kontrakt med hensyn til ansvarsfordeling og beregning av CO2-besparelsen dine ombrukte materialer representerer. En forutsetning for at dette skal fungere er at aktørene på markedet ser verdien av en slik plattform og at de ønsker å knytte seg til markedsplassen. 

 

Om Madaster  

Madaster er et digitalt register som leverer innsikt byggeiere, utviklere, arkitekter og tjenesteleverandører har behov for i omstillingen til det grønne skiftet og en mer sirkulær byggenæring. Plattformen kobler BIM, norske produktdatabaser, miljødeklareringer, råvareindeks og andre kilder. Disse data matches og gir informasjon over byggenes innhold av materialer og produkter, deres sirkularitet, miljøegenskaper og finansielle restverdi. Madaster ble etablert i Nederland i 2017, og er nå på plass i fem ulike land. Høsten 2020 ble Madaster rangert på topp av 40 digitale loggbøker i en global undersøkelse for EU.