Vårt formål Hva kan jeg tjene på det? Plattformen vår Inspirasjon Kontakt
Logg inn
Gå tilbake
Prosjekter 28 apr 2022

Etterlyser vurdering av lineær risiko i finansrapport

Etterlyser vurdering av lineær risiko i finansrapport

I en fersk rapport fra Circular Norway kommer det frem at finansnæringen sjelden integrerer lineære risiko i sine vurderinger. Bank, forsikring og investering mangler kunnskap om sirkulær økonomi og innsikt i gevinsten sirkulær økonomi har på klima og miljømål. Det påvirker satsingen på sirkulære løsninger, også i byggenæringen.

Rapporten «Finansnæringens rolle som pådriver i sirkulær økonomi» er laget av Circular Norway på bestilling fra Finansforbundet. Den er en sammenstilling av nåsituasjonen for sirkulær sirkulær finans i Norge, og beste praksis fra finansnæringen i Europa. Den inneholder også et veikart med 20 anbefalinger for hvordan finansnæringen skal bli mer sirkulær. Ved å følge disse tiltakene kan bank, forsikring og investering fremskynde omstillingen til en sirkulær økonomi.

— Samfunnsoppdraget til finansnæringen er å allokere kapital og håndtere risiko. Det viser seg at liniær risiko ikke er godt nok integrert i Norge i dag, mens stadig flere internasjonale finansinstitusjoner anerkjenner lineær risiko og mulighetene som ligger i sirkulær økonomi, forteller Alexander Christiansen, leder for strategi og forretningsutvikling i Circular Norway.

Han var prosjektleder for rapporten som er en bestilling fra Finansforbundet.

— Med prosjektet ønsker vi å sette sirkulær finans og lineær risiko på kartet. Vi håper innsikt fra rapporten kan fremskynde arbeidet med sirkulær omstilling slik at vi kan lykkes med å nå bærekraftsmålene og klimamålene i Parisavtalen, sier Christiansen.

Det er behov for kompetansebygging

Anbefalingene i rapporten går på å inkludere sirkulær økonomi i investeringsbeslutninger, stressteste porteføljen mot lineær og sirkulær risiko, men også ta i bruk data for å få bedre beslutningsgrunnlag og åpenhet rundt produkters klima- og materialfotavtrykk.

— Vi vet at norsk byggenæring ønsker å bli mer sirkulære, og det er en forutsetning for å lykkes med en bærekraftig fremtid. Dette veikartet viser at kompetansebygging, samarbeid og partnerskap er nøkkelord fremover. Vi håper derfor at finansnæring følger opp og bidrar til en sirkulær utvikling av byggenæringen, sier Marie Drange, CEO i Madaster Norge.

Madasters løsning bidrar til å nå klimamålene

Bygge- anlegg og eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæringen. Den står for 15 prosent av Norges klimautslipp og er den næringen med høyest materialfotavtrykk. Knapp tilgang på ressurser, usikkerhet om prisen på naturressurser, endringer i regelverk, teknologi, markeder og omdømmerisiko er risikofaktorer ved dagens lineære økonomi.

— Mangel på sirkulære data og indikatorer i standardformater, sammen med mangel på både kompetanse og vilje til å investere tid og ressurser i sirkulær kunnskapsutvikling er alle barrierer for sirkulær suksess, sier Christiansen.

Madaster Norge omtales som et eksempel på en sirkulær løsning for byggenæringen. Den digitale plattform støtter overgangen til en sirkulær økonomi ved å registrere bygningsinformasjon, for eksempel om karbonfotavtrykk og toksisitet, beregne restverdien av resirkulerte materialer og generere materialpass på sirkularitetsverdi. Innsikten kan brukes som dokumentasjon for grønne lån og forsikringer, forteller Drange.

– Vi ønsker å fremskynde omstillingen til en mer sirkulær byggenæring, og ser verdien av å jobbe tett med finanssektoren for å få fart på overgangen til en sirkulær økonomi, sier Drange.

Bildetekst

Alexander Christiansen fra Circular Norway presenterte rapporten og Nanna Ringstad fra Finansforbundet ledet arrangementet hvor rapporten om sirkulær finans ble lansert 8. mars.

Bli en frontløper

Høst fordelene

Begynn å bygge et sirkulært samfunn i dag, ved å slutte deg til Madaster.

Se alt

Fordeler fra verden rundt oss

madaster-image Pressemelding
07-09-2022

EPEA og Madaster forenkler måling av sirkularitet i byggenæringen

Les mer
madaster-image Nyheter
28-06-2022

Madaster er med i Næring for klima

Les mer
madaster-image Publikasjoner
29-04-2022

Smedvig og Veni velger Madaster når de omstiller til sirkulær byggenæring

Les mer